توضیحات

طراحی پاسیو در خیابان علامه شمالی

کارفرما: جناب آقای کامرانی
محل پروژه: تهران خیابان علامه شمالی
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس