توضیحات

طراحی تراس در دیباجی

کارفرما: جناب آقای رضایی
محل پروژه: دیباجی-تهران
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس