توضیحات

طراحی پاسیو در نیاوران

کارفرما: جناب آقای امینی
محل پروژه: تهران-نیاوران
گروه طراحی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس
گروه اجرایی: شرکت ویرا طرح اسپرلوس