نوشته‌ها

گیاهان دیوار سبز

جهت انتخاب گیاهان دیوار سبز باید به نکات مهمی‌توجه کرد. شرایط آب و هوایی و شرایط اقلیمی‌هر منطقه از جمله نکات مهمی‌است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. گرما و خشکی هوا، آب و خاک نامناسب مثال‌هایی از این نوع می‌باشد. اما نکات زیر نیز به صورت عمومی‌در انتخاب گونه‌‌های مناسب مؤثر هستند و باید […]