علم طراحی و ساماندهی محوطه به جهت رسیدن به اهداف مختلف، محوطه سازی یا نام دارد .این رشته با بهرگیری از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری به طراحی محوطه  و فضاسازی در محیط های باز می پردازد . شاید این علم موثر ترین روش بر دوستی هرچه بیشتر بین انسان و محیط زیست باشد .مجموعه ویرا طرح اسپرلوس  با بهره گیری از پرسنل با تجربه ی اجرایی و با نظارت مستمر مهندسین و متخصصین خود در کلیه زمینه های طراحی و اجرای محوطه در قالب های قرارداد پیمانکاری و پیمان مدیریت داراست که متناسب هزینه و سلیقه کارفرما طراحی و اجرا گردیده و در این زمینه نمونه هایی در خور و قابل ادعا ارائه نموده است .

باغ ژاپنی

انسان همواره با استفاده از ابزار در کار خود به روی بخشهای مختلف طبیعت تأثیر گذاشته و به طور مرتب و مستمر آن را از نو ساخته است . به مرور با فراگیری علوم و استفاده از آن موفق شد با اکتشافات تازه و اختراعات متنوع در زمینه‌های مختلف اقدام به ایجاد بناها و ساختار‌های […]